Page 1 - Layout 1
P. 1
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Τχ ρφ ί ο α.Γαε ΕΠ ΘΝΣ ΚΜ ΑΗΑ Επισκεφτείτε το siteμας www.safe.gr
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ Κωδικός 015203 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ - Tηλ. & fax: 210-3234340 - e-mail: sa-fe@otenet.gr - ΕΤΟΣ 19 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 73 - IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ2017
«HμέρατωνΑποφοίτων»


Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις
του Συνδέσμου μαςείναι η «Ημέρα των
Αποφοίτων»κατά την οποία τιμούμε
απόφοιτες/απόφοιτους, οι οποίοι με τις
επαγγελματικές τους δραστηριότητες και
την κοινωνική τους δράση, προσφέρουν
έργο και πολιτισμό στη χώρα μας.
Στις 7 Νοεμβρίου 2016 στη «Στοά του
Βιβλίου» τιμήσαμε τις κάτωθι απόφοι-
τες(με αλφαβητική σειρά): ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΑΒΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ
ΚΟΥΡΝΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΜΑ-
ΡΙΝΑ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ-ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΧΡΙ-
ΣΤΙΝΑ ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ-HAYWOOD
καιΝΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ-
KALLMYER.
Και οι επτά απόφοιτες μας έχουν
ιδιαίτερη επιτυχία δράσης που καλύ- κοινωνία, που προσδίδει αίγλη και στο και τα παραμύθια. Είναι δύσκολο βέβαια
πτει ένα ευρύ φάσμα, υπηρετώντας έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. για μένα να μιλώ για τη γιαγιά μου, αλλά
την τέχνη, τις κλασσικές και τις θεω- Το άριστο εκπαιδευτικό προσω- θεωρώ ότι είναι δείγμα της μεγάλης προ-
ρητικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία πικό , ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, σφοράς των πολλών αποφοίτων, που
και την κορωνίδα της ελληνικής οικο- το δημοτικό και στη συνέχεια το γυμνά- σιωπηλά άφησαν παρακαταθήκη στην
νομίας, τη ναυτιλία. σιο και το λύκειο δίνουν ό,τι καλύτερο πολιτιστική μας κληρονομιά.
Το έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εται- από τις γνώσεις και τον εαυτό τους, Κλείνοντας παρακαλώ όλους τους
ρίας στα 180 χρόνια λειτουργίας και ώστε να διαμορφώσουν προσωπικότη- αποφοίτους των Σχολείων μας να
προσφοράς στηρίζεται σε τρεις στέ- τες που θα ανταπεξέλθουν στον αγώνα σταθείτε δίπλα στο Σύνδεσμο , όπως
ρεους πυλώνες : της ζωής και της επιβίωσης.
Τη Διοίκηση , που πάντα φωτισμένες Τους αποφοίτους των Σχολείων εμείς στεκόμαστε δίπλα στα Σχολεία
και καταξιωμένες προσωπικότητες έχουν μας , όπως είναι οι σημερινές τιμώμενες διότι είμαστε όλοι μια οικογένεια και
συμβάλλει ως Πρόεδροι της Εταιρίας με και πολλές άλλες, των οποίων το έργο στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι
τις ιδιαίτερες δυνάμεις τους, τα μέγιστα δεν έχειγίνει ευρέως γνωστό, όπως μας ανάγκη να ενισχύσουμε τους μεταξύ μας
δίνοντας λαμπρά δείγματα χρηστής διοί- θυμίζει το ποίημα στην «άγνωστηΑρ- δεσμούς. Η ζωντανή δράση των απο-
κησης. Στο πρόσωπο του καταξιωμένου σακειάδα» της Νίκης Πέρδικα , απο- φοίτων μας εντός και εκτός της Ελλάδας,
καθηγητή κ.Γεωργίου Μπαμπινιώτη , φοίτου του περασμένου αιώνα, με είναι η αδιάσειστη μαρτυρία του έργου
αναγνωρίζουμε όχι μόνο την επιτυχημένη εκτεταμένο συγγραφικό έργο , η οποία που επιτελούν τα σχολείατης Φιλεκπαι-
δράση με τη δημιουργία των καινούρ- τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών δευτικής Εταιρίας δίνοντας μόρφωση,
γιων σχολείων εντός και εκτός των συνό- για το έργο της «Η λαογραφία της καλλιέργεια και αγωγή διαχρονικά.
ρων της χώρας, αλλά και την καταξίωση Σκύρου» . Δύο τόμοι στους οποίους πε- Νονίκη Πέρδικα
με την οποία τον περιβάλλει η ελληνική ριγράφονται τα ήθη και έθιμα του νησιού Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.
   1   2   3   4   5   6